Tuesday, October 14, 2008

Forelesning om etnistitet

Noen punkter for morgendagen

Som dere har sett på planen så er det temaet for morgendagens forelesning Etnistitet. Det er tre forfattere dere skal lese: Lancaster, Schackt, og to kapitler i Hendricks og Fischer (3-4).

Noen av temaene som jeg vil gå mer konkret gjennom er tradisjonsoppfinning, etnistitet som en relasjon, og at etnisk identitet er kontekstavhengig. Mye av diskusjonen omkring etnisitet har sitt opphav i Fredrik Barth. Barth revolusjonerte i sin tid studiet av etnistet i sin bok ”Ethnic groups and bounderies” fra 1969. Her hevder han at etnisk identitet er noe som blir gjort relevant i relasjon til andre etniske grupper. Det er altså ikke slik at etnistet er en essens i mennesket, eller en objektiv størrelse. Det er en sosial konstruksjon (og her ser vi igjen dette ”sosialkonstruktivistiske argumentet” som jeg har plagd dere med). Som en sosial konstruksjon er det noe som kan endre seg over tid. Videre så er etnistet noe som er avhengig av kontekst – altså sammenhengen den etniske identiteten blir gjort relevant i.

Tradisjonsoppfinning (som Schackt snakker om) er som sådan et beslektet argument i etnistets diskusjonen, hvor ”oppfinningen” av bestemte tradisjoner står sentralt for å legitimere en bestemt etnisk identitet. Dette er noe vi kan diskuterer i forhold til Maya renessansen, eller revitaliseringen.

Er det noe dere lurer på, så er det bare å kontakte med på csorhaug@khm.uio.no

Hilsen Christian

No comments: